Kohas funktioner

Koha är ett webbaserat verksamhetssystem som kan hantera en mängd administrativa processer vanliga på moderna bibliotek såsom katalogisering, hantering av auktoriteter, hantering av periodika, cirkulation, förvärv, rapportering med mera.

Moduler / Grupper av funktioner

Här beskrivs kortfattat några av de grundläggande funktionerna i Koha:

Funktioner relevanta för personal tillgängliga genom det administrativa gränssnittet för bibliotekspersonalen:

Katalogisering

Genom katalogiseringsmodulen kan bibliotekspersonalen skapa bibliografiska poster och hantera sitt bestånd. De bibliografiska posterna kan skapas direkt eller importeras från andra bibliotekssystem (såsom till exempel Libris).

Systemet kan konfigureras till att hantera olika katalogiseringsmodeller för olika typer av media. Dessa modeller förenklar katalogiseringsprocessen så att bara fält nödvändiga för den aktuella medietypen visas upp.  

Auktoriteter

Med denna modul kan en styra vilka värden som kan matas in till vissa fält i den bibliografiska posten. Ofta används auktoriteter för att till exempel styra de värden som sätts in i fälten ämnesord och författare.

Precis som bibliografiska poster kan auktoritetsposter skapas direkt eller importeras från andra bibliotekssystem.

Vidare kan auktoriteter redigeras, raderas och slås ihop.

Periodika

Periodika är dokument som publiceras regelbundet. Vanligtvis så anskaffar biblioteken periodika genom en prenumeration. 

Kohas periodika-modul används för att hålla reda på alla bibliotekens prenumerationer och för att hantera deras mottagande.

En prenumeration kan associeras med en viss bibliografisk post. Prenumerationens leverantör kan konfigureras. Prenumerationens frekvens och varaktighet kan konfigureras. Vid mottagandet är det möjligt att för varje mottaget nummer skapa exemplar automatiskt. Fler funktioner finns.

Cirkulation / Utlåning

Denna modul gör det möjligt för biblioteket att hantera lånerelaterade uppgifter såsom reservationer, lån, återlämning och omlån. Cirkulationsgränssnittet för att genomföra dessa uppgifter är kompatibelt med streckkodsläsare. Låntagare kan identifieras genom låntagarnummer, namn eller genom att läsa av streckkoden på låntagarens kort.

Låneregler såsom antal tillåtna lån, antal lånedagar, böter mm kan ställas in i administrationsmodulen.

Genom e-post eller SMS kan låntagarna kan få en bekräftelse på sina lånerelaterade interaktioner.

En populär funktion är möjligheten till självbetjäning.

Inköp / Förvärv

Med förvärvsmodulen kan lagda order till medieleverantörer registreras och övervakas. Vidare kan en förvärvsbudget och tillgängliga medel för förvärv hanteras.

Inköpsförslag som en låntagare skickat via Kohas OPAC kan hanteras i ett arbetsflöde som kan granskas av låntagaren som skickat in förslaget.

Rapporter / Statistik

Rapporter kan ge information om systemets nuvarande eller tidigare status. Rapporter används för att skapa listor över låntagare, bibliografiska poster eller annan information tillgänglig i databasen. Statistik kring statusen för systemet kan också handla om antalet månatliga lån, antal användare per kategori, antal lån per kategori, utfärdade böter under året och så vidare.

Rapporter kan exporteras till CSV-fomat.

Låntagare / Användarhantering

Denna modul möjliggör hantering av Kohas användare. Efter att en användare har registrerat sig är det möjligt att sätta användarens rättigheter, skriva ut ett lånekort och behandla viss information om användaren.

Låntagarkategorier och låntagarregler för de olika låntagarkategorierna definieras i administrationsmodulen.

Koha kan integreras med externa autentiseringssystem via LDAP, CAS, OAuth2 och Shibbolleth.

Listor / Kundvagnar

Med listor erbjuds såväl låntagare som personal att spara samlingar baserade på ett speciellt ämne eller syfte. Listor kan vara privata eller publika. En lista kan skapas på olika sätt till exempel genom direktval bland sökresultaten i katalogen eller genom att skanna en streckkod. Ett exempel på en privat lista skulle kunna vara "Böcker som jag vill läsa". En offentlig lista kanske skulle kunna vara på temat "Midsommar". En bibliotekarie kan också använda en lista som ett verktyg för att till exempel slå ihop bibliografiska poster.

Nära besläktat med listor är mer tillfälliga samlingar av exemplar - kundvagnar - som varar under kortare tid (under en session) . Kundvagnen används för att samtidigt utföra visa uppgifter på alla exemplar i kundvagnen. Det kan handla om att reservera, skriva ut eller e-posta allt i kundvagnen.

Fjärrlån

Har nyligen utvecklats. Möjliggör arbetsflöden för såväl fjärrutlån som fjärrinlån.

Verktyg

Koha erbjuder ett antal verktyg som är anpassade efter moderna biblioteks behov.

Det ges möjlighet att publicera nyheter till OPACens huvudsida, sätta upp mallar för boketiketter och låntagarkort, hantera bibliotekets kalender, moderera kommentar som postats av läsare, importera och exportera bibliografiska poster med mera.

 

Personalgränssnitt och OPAC

Det finns ett administrativt gränssnitt för personalen och en OPAC1 som kan göras tillgänglig för vanliga användare / låntagare.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer från det Svenska Kohanätverket: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0dGoZLerv_yg4Wipz9q6USmU1i3nrg9X

  1. ^

Hej kontakta oss.svg

E-post: info@kreablo.se
Telefon: 073 847 92 64
Fler kontaktuppgifter